Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Financiën

D66 staat voor een gedegen financieel beleid. De afgelopen jaren heeft Hollands Kroon een goede financiële basis gelegd afgaand op de stand van de algemene reserves.
De jaarrekeningen laten wel keer op keer grote afwijkingen zien ten opzichte van de begrotingen. Dit zorgt ervoor dat de financiën niet beheerst worden conform de vastgestelde begroting met directe gevolgen voor de algemene reserves. Gelukkig zijn de afgelopen jaren tegenvallende kosten gedekt door onvoorziene positieve meevallers. Maar hierop kan niet blijvend worden vertrouwd.
Het is noodzakelijk dat realistischer wordt begroot en dat de interne processen en interne controle zo wordt versterkt dat afwijkingen direct worden gesignaleerd. Waar afwijkingen voorkomen dient de raad van Hollands Kroon direct te worden geïnformeerd.
Zolang de afwijkingen binnen programma’s aan de orde blijven is D66 voorstander voor een jaarlijkse ruime begrotingsbuffer om tegenvallers op te vangen.

Doordat de economie aantrekt en het rijk ook meer uitgaven doet, is er nu een trend zichtbaar van hogere bijdragen vanuit het rijk aan de gemeente. Dit geeft voor nu meer bestedingsruimte maar onduidelijk is hoe zich dit de komende jaren zal ontwikkelingen. D66 wenst daarom een behoudend financieel beleid, waarbij de algemene reserve wordt aangesterkt.

Overheidsparticipatie vergt mogelijk ook alternatieve financieringsvormen met zich mee. Overheid en private initiatiefnemers dragen immers samen de financiele lasten voor breed gedragen maatschappelijke initiatieven. De gemeente moet wat D66 betreft beleid ontwikkelen t.a.v. alternatieve financieringsvormen.

De keuzes, de controle, het begrotingsevenwicht