Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Economie en Ondernemerschap

D66 ziet veel kansen voor ondernemers in Hollands Kroon. Het midden – en kleinbedrijf is de motor van banen en innovatie in Nederland. En daarmee erg belangrijk voor de groei voor onze lokale economie . Van de gemeente mag verwacht worden dat zij het ondernemerschap vooral stimuleert (en niet frustreert) . Ondernemers ervaren regeldruk en weinig vertrouwen van de overheid. D66 wil dat veranderen door vermindering van (te gedetailleerde) regels en meer controle op resultaten in plaats van aandacht voor detailuitvoering.

D66 vindt dat de gemeente initiatieven moet ontplooien om Hollands Kroon bij en voor ondernemers te promoten.
D66 is dan ook voorstander van regionale samenwerking en de participatie in het “Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord (ONHN)” , de aansluiting bij “Greenport” en het programma “de Kop werkt” .
D66 wil met inachtneming van de wettelijk kaders regionale ondernemers meer kansen bieden bij aanbestedingsprocedures.
D66 wenst te onderzoeken hoe er meer samenhang in de exploitatie van bedrijventerreinen kan worden gebracht om de bezettingsgraad te verhogen. Nieuwe ontwikkelingen of bedrijfsuitbreidingen moeten bij voorkeur moeten op de bestaande regionale terreinen plaatsvinden.
D66 ziet de huidige bedrijfscontactfunctionarissen als schakel tussen de gemeente en ondernemer.

D66 wil het klimaat voor kleinschalige ondernemingen verder verbeteren. ‘Ondernemen aan huis’ sluit volgens D66 prima aan bij ‘het nieuwe werken’ en compenseert voor een deel de decentrale ligging ten opzichte van de Randstad. Het huidige bestemmingsplan biedt ruime mogelijkheden om ‘ondernemen aan huis’ mogelijk te maken. D66 is van mening dat deze mogelijkheden absoluut in stand moeten blijven.
D66 ondersteunt het initiatief voor de ontwikkeling van glasvezelnetwerk in Hollands Kroon. Dat netwerk moet naast het buitengebied uiteindelijk ook in de kernen worden aangelegd.
De provinciale en nationale overheid kennen verschillende stimuleringsprogramma’s met betrekking tot duurzaamheid. D66 ziet een belangrijke rol voor de gemeente (middels het ondernemersloket) om deze programma’s vindbaar en toegankelijk te maken voor potentieel geïnteresseerde ondernemers. D66 ziet kansen voor de agrarische sector in Hollands Kroon. De gemeente moet ondernemers ruimte bieden om aanvullende economische activiteiten te ontwikkelen om de bedrijfsvoering te verbeteren.
Verzoeken tot uitbreiding of vestiging van intensieve veehouderij dienen te worden beoordeeld op aspecten als volksgezondheid, ruimtelijke inpassing, milieu duurzaamheid en dierenwelzijn.

De kansen, het ondernemen aan huis, de regelvermindering